Skip to Content

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Opgemaakt te Hoogland, 08-09- 2020
Praktijk “De Witte Opaal” M.G.J. Kerkhof, Reflexzone therapeut, Eigenaar

Met betrekking tot haar dienstverlening, verklaart praktijk “De Witte Opaal” dat de nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het maken van een telefonische afspraak of afspraak per e-mail gaat u akkoord met dit hieronder vermelde privacyreglement en de algemene voorwaarden van de praktijk.

De door cliënt verstrekte gegevens en door praktijk “De Witte Opaal” verzamelde gegevens over cliënten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Algemene verordening Gegevensbescherming. Deze gegevens worden behandeld met inachtneming van wat in de Wet AVG is bepaald.

1. De door cliënt verstrekte gegevens en door praktijk “De Witte Opaal” verzamelde cliënt gegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze werden overgedragen of afgegeven. Het gaat hierbij om het tot stand brengen van een cliënt dossier, waarmee praktijk “De Witte Opaal” de cliënt kan begeleiden volgens opdracht, gegevens waarmee Praktijk “De Witte Opaal” financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee Praktijk “De Witte Opaal” contact kan leggen met de cliënt.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
• Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Naam ziektekostenverzekeraar en uw klantnummer
• Een korte omschrijving van de behandeling:
• “Behandeling Natuurgeneeskunde”, code 24009 en het bedrag van het consult

2. De wet WGBO: Praktijk “De Witte Opaal” houdt alle verzamelde informatie over de cliënt geheim. Deze informatie mag praktijk “De Witte Opaal” op geen enkele wijze bekend maken of doorgeven aan derden, tenzij betreffende cliënt schriftelijke toestemming heeft gegeven. De overdracht van persoonlijke gegevens gebeurt uitsluitend schriftelijk, waarbij de cliënt op het document tekent voor het vrijgeven van de informatie. De cliënt ontvangt hiervan een kopie. Het is voor praktijk “De Witte Opaal” niet toegestaan om mondeling cliënt informatie over te dragen aan derden.

3. Van iedere cliënt die gebruik maakt van de dienstverlening van praktijk “De Witte Opaal”, bouwt de therapeut een cliëntendossier op. Contact gegevens van betrokken partijen, alle voor de begeleiding noodzakelijke persoonlijke gegevens, uw naam, adres en geboortedatum, aantekeningen, van de therapeut met betrekking tot het procesverloop, en een overzicht van met data waarop contactmomenten hebben plaatsgevonden. Niets van deze informatie mag zonder schriftelijke toestemming van de cliënt bekend worden gemaakt aan derden.

4. Praktijk” De Witte Opaal” is verantwoordelijk voor deze geheimhoudingsplicht en de naleving van het privacyreglement/AVG.

5. De cliënt heeft recht op het inzien van het cliëntendossier en mag daar een kopie van opvragen. De administratieve kosten hiervan zijn voor rekening van de cliënt. De cliënt mag aanpassing /wijzing van zijn dossier eisen, wanneer hij/zij vindt dat hier zaken in opgenomen zijn die niet juist weergeven zijn.

6. Alle cliënt gegevens worden door praktijk “De Witte Opaal” achter slot bewaard. Tijdens de uitvoering van het traject is de dossierkast uitsluitend toegankelijk voor de therapeut.

7. Praktijk “De Witte Opaal” meldt een ontstane datalek binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek kan ontstaan door: Bij verloren gaan van persoonsgegevens door niet meer terug te halen van persoonsgegevens, wanneer dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Wanneer het dossier is bloot gesteld aan derden, zonder toestemming inzagen hebben genoten.

8. Praktijk “De witte opaal” en ambulant werken.
Wanneer er door Praktijk “De witte Opaal” op locatie wordt gewerkt wordt de laptop nooit onbeheerd achter gelaten. De laptop is beveiligd met een wachtwoord. De laptop wordt in een ruimte bewaart waar alleen de CAM-therapeut gebruik van maakt. Regelmatig wordt er een back-up op een externe harde schijf gemaakt, de externe harde schijf wordt achter slot bewaart. Handmatig dossier wordt te allen tijde in een attache koffer vervoerd deze is beveiligd met een slot. Het handmatig dossier wordt nooit onbeheerd achter gelaten.

9. Praktijk “De witte Opaal” houdt regelmatig intervisie. Hier worden eventuele knelpunten besproken of als voorbeeld gesteld. De in de intervisie besproken informatie moet geheel anoniem zijn en mag niet tot de persoon leidend zijn.

10. De gegevens waarvoor de cliënt met ondertekening toestemming heeft gegeven, mag uitsluitend vrijgegeven worden voor het doel waarvoor het document werd aangemaakt. Dit staat vermeld op het betreffende document. De therapeut van praktijk “De Witte Opaal” heeft geheimhoudingsplicht.

11. Na afloop van het traject wordt het cliëntendossier opgeslagen voor de bewaartermijn van 20 jaar in een afgesloten archief. Digitale informatie wordt gedurende 20 jaar op het digitale archief in het beveiligde netwerksysteem van praktijk “De Witte Opaal” bewaard. De geheimhoudingsplicht blijft altijd en onverminderd van toepassing.

12. 20 jaar na beëindiging van de dienstverlening vernietigt praktijk “De Witte Opaal” alle tot de persoon te herleiden gegevens en persoonlijke informatie (zowel digitaal als fysiek, data en/of resultaten, met uitzondering van die gegevens die door de fiscus een andere wettelijke bewaartermijn hebben verkregen. U ontvangt hier bericht over.

13. Praktijk “De Witte Opaal” houdt zich aan de bepalingen van dit privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet AGV blijft gelden.

14. Ieder persoon die gebruik maakt van de dienstverlening van praktijk “De Witte Opaal”, ontvangt voor aanvang informatie over dit privacyreglement/AVG informatie. Tevens staat dit privacyreglement/ AVG op de website van praktijk “De Witte opaal”

Onder dienstverlening verstaat Praktijk “De Witte Opaal”:
De reflexzonebehandelingen, workshops en de opleiding.

15. Klachten met betrekking tot de privacy kunnen volgens het klachtenprotocol worden ingediend. Het klachtenprotocol kan worden opgevraagd bij praktijk “De Witte Opaal”. Het klachtenreglement zoals de regelgeving nu is vastgelegd staat op de website van praktijk “De Witte Opaal”.

16. VIM, Veilig Incident Melden
Praktijk “De Witte Opaal” heeft zich voor registratie bij stichting S.C.A.G. aangemeld.
Praktijk “De witte Opaal” leeft de wetgeving die LVNT, RBCZ en S.C.A.G uitdraagt na.
Klachten met betrekking tot de privacy kunnen worden ingediend bij S.C.A.G.
De volgende stappen bij een geschil zijn de volgende:
1. Neem contact met Praktijk “De Witte Opaal”, uw therapeut Rina Kerkhof.
2. Meldt uw klacht per e-mail
3. U vermeldt in deze E-mail ook uw persoonlijke oplossing
Wanneer u er op redelijke wijze niet uitkomt met praktijk “De Witte Opaal” is de
5. volgende stap met LVNT, u krijgt een vertrouwenspersoon aangewezen.
info@lvnt-nederland.nl of 033-472 60-03

Voor de zorgverlening gelden de bepalingen, de beroepscode, de kwalificatie-eisen en het tuchtrecht van de beroepsvereniging LVNT (lidnr. 10516) in samenwerking met RBCZ (regnr. 309407R) S.C.A.G. (regnr. 17015), zijn opgesteld. Praktijk De witte Opaal is wettelijk verplicht gesteld om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke geschillen commissie. De beroepsorganisatie LVNT heeft gekozen voor S.C.A.G. de gespecialiseerde geschilleninstantie voor complementaire en alternatieve zorg. Zo bent u verzekerd van een onafhankelijke afhandeling van een eventuele klacht.
VIM, Veilig Incident Melden. Mocht u een klacht hebben dan bespreekt u als eerste de klacht met de therapeut Rina kerkhof zodat wij gezamenlijk tot een oplossing komen. Hiermee wordt de procedure opgestart. Hierna kunt u zich wenden tot de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de LVNT via het secretariaat van de LVNT: info@lvnt-nederland.nl of 033-472 60-03. Zij brengen u in contact met een klachtenfunctionaris. Lost een gesprek het probleem niet op, dan kunt u desgewenst contact opnemen met het RBCZ, een onafhankelijke geschillen instantie. U kunt daar alleen klachten indienen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen.