Skip to Content

A. Dit klachtenreglement voorziet de klager van een protocol, waarmee de klager zijn ontevredenheid bekend kan maken over een bejegening, doen of nalaten van de CAM-therapeut van praktijk “De Witte Opaal” M.G.J Kerkhof, roepnaam Rina

B. Met klacht wordt bedoeld een door praktijk “De Witte opaal” ontvangen schrijven, waarin de klager ontevredenheid uit over de omstandigheid, gebeurtenis of feit.

C. De klager kan uitsluitend de klacht volgens de in dit klachtenreglement vermeldde wijze inbrengen.

D. De klager heeft altijd het recht iedere vorm van klacht bij Praktijk “De witte Opaal” in te brengen, waarna praktijk “De Witte Opaal” altijd verplicht is de hieronder vermeldde procedure op te volgen om op deze wijze de klacht te beoordelen op rechtvaardigheid en juistheid, waarna oplossing of opvolging aan de klacht wordt gegeven.

E. De afhandeling van de klacht gebeurt door Rina Kerkhof.

F. Praktijk “De Witte Opaal” registreert de ingediende klachten in een digitaal systeem. Hierin is opgenomen de datum waarop de klacht werd ingediend, de omschrijving van de klacht, de doorlooptijd van de procedure en de uitkomst van de klachtenbehandeling. Alle gevoerde correspondentie omtrent de klacht worden 1 jaar bewaard. De wijze waarop deze vertrouwelijke informatie bewaard en beschermd wordt staat in het privacyreglement. Opvraagbaar bij de praktijk of in te zien op de website van praktijk “De Witte opaal”. Het indienen van uw klacht gaat stap voor stap.

1. In een brief schrijft u zo feitelijk mogelijk wat er gebeurd is, wanneer vond het plaats, wat is er gezegd, wat is er gebeurd, waarom u het er niet mee eens bent. Omschrijf zo nauwkeurig de essentie van uw klacht. Indien mogelijk geeft u ook aan welke oplossing u wenst of wat u wenst dat er aan gedaan wordt. Op de brief vermeld u duidelijk uw naam, adres, uw telefoonnummer, en eventueel uw E-mailadres.

2. U stuurt uw brief naar praktijk “De Witte Opaal”, tav M.G.J. Kerkhof, Lt. Gen. Van Heutszlaan 70, 3743 JR Baarn.

3. U dient uw klacht binnen een 1 jaar na de gebeurtenis in te dienen. Indien de klacht ouder dan 1 jaar is, hoeft u uw klacht niet meer in te dienen, tenzij uw klacht een volgens de wet strafbaar feit betreft.

4. De klager ontvangt binnen twee weken van praktijk “De witte Opaal” een schriftelijke ontvangstbevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging is minimaal opgenomen: de datum waarop de klacht werd ontvangen, de samenvatting en omschrijving van de klacht, de contactgegevens M.G.J. Kerkhof, de datum waarop u wordt gehoord en de datum waarop de aangeklaagde wordt gehoord.

5. Indien uw klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt u dit binnen twee weken gemeld met opgaaf van reden. U ontvangt daarbij informatie over QUASIR. Indien u het niet eens bent met de afwijzing van de klacht, kunt u bij QUASIR de klachtafhandeling laten onderzoeken.

6. U als klager wordt uitgenodigd tot een gesprek met M.G.J. Kerkhof om samen tot een oplossing te komen, van deze zitting wordt een schriftelijk verslag opgesteld. Dit verslag wordt u toegezonden.

7. Eventuele maatregelen die naar aanleiding van dit gesprek tot stand gekomen zijn zullen door M.G.J. Kerkhof ondernomen worden. Eveneens het advies welke de klager kan opvolgen bij een ongegronde klacht.

8. De klacht wordt binnen vier weken na de ontvangstdatum op deze afgehandeld.

9. Indien de klager vindt dat de klacht na het doorlopen van bovenstaand omschreven proces niet naar tevredenheid werd afgehandeld of als de klager klachten heeft over het verloop van de klachtenafhandeling, kan de klager de klacht neerleggen bij de QUASIR.

Voor u als klager duidelijk de daarop volgende stappen uiteengezet.

Onafhankelijke Klachtenfunctionaris

Wanneer klachtenfunctionaris
Bij klachten welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste zorgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling/therapie, ontevredenheid over bejegening of nazorg.

Mogelijke maatregel(en)
De klachtenfunctionaris kan geen maatregel opleggen, maar helpt de cliënt zowel om de klacht te formuleren als bij de bespreking met de betreffende CAM-therapeut.

Geschilleninstantie

Wanneer Geschillencommissie
Indien uw klacht naar uw mening niet is opgelost na bemiddeling van de klachtenfunctionaris.

Mogelijke maatregelen
De geschillencommissie welke belast is met de zaak geeft een bindend advies, wat inhoud dat de uitspraak daadwerkelijk uitgevoerd moet worden.
Dit kan variëren van verplichte continuering van de behandeling tot een schadevergoeding.

  • Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie welke door het ministerie van VWSis goedgekeurd.
  • Iedere CAM-therapeut van de FAGTvalt overigens tevens onder het toezicht van IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)

Tuchtrecht

Wanneer Tuchtrecht
Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van de CAM-therapeut.
Denk hierbij aan het schenden van beroepsgeheim, onjuiste informatie voorziening naar cliënt(en) of media en/of onzedelijke gedragingen van de CAM-therapeut in woord of daad.

Website design by: The Imagineering Suite © 2019